Privacy Reglement Consulten


 Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. 

Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). 

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, 

heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard na de laatste aanpassing in het dossier.


Privacy op de factuur voor orthomoleculaire behandeling

Op de factuur  die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Het gaat om de volgende gegevens:

- Uw naam, adres en woonplaats,

- Uw klantnummer en/of uw geboortedatum,

- De datum van de behandeling,

- Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24000 Orthomoleculair consult’,

- De kosten van het consult (incl. BTW)


Dit privacy reglement wordt ook meegestuurd bij de intakevragenlijst per mail.
Als u de vragenlijst invult ga ik uit van uw instemming met het privacy reglement.  

                                                                                                                                                                          Taal naar een gezonder leven